32-200 Miechów, ul.Sienkiewicza 25
fundzm@miech.pl

 
   Dnia 2 grudnia 1995 roku powołano w Miechowie z inicjatywy Jerzego Muszyńskiego burmistrza miasta i woli członków założycieli, Fundację Ziemi Miechowskiej. Notariusz Pani Krystyna Makuch, odebrała od zgromadzonych członków założycieli podpisy pod aktem woli założenia fundacji i spisała stosowny akt notarialny to potwierdzający. Założycielami Fundacji Ziemi Miechowskiej zostało 25 osób.
Założyciele fundacji uchwalili treść statutu, który oprócz spraw formalnych określał podstawowe cele jakim fundacja ma służyć a mianowicie:
 • Niesienie pomocy osobom znajdującym się w niedostatku, osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo.
 • Udzielanie pomocy Szpitalowi św. Anny w Miechowie, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miechowie.
 • Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i zabytków.
 • Wspomaganie placówek oświatowych, wychowawczych i kulturalnych.
Z pośród Fundatorów wyłoniono zarząd Fundacji Ziemi Miechowskiej:
Franciszek Dela - prezes Fundacji, dyrektor Oddziału PKO BP w Miechowie,
Jerzy Muszyński - zastępca prezesa Fundacji, burmistrz Miechowa,
Ernest Kolano - zastępca prezesa Fundacji, były dyrektor LO w Miechowie,
Jarosław Kwiatek - przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji, przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie,
Zofia Osmenda - skarbnik Fundacji,
Wiesław Pajda - sekretarz Fundacji, kierownik Rejonowego Urzędu Pracy w Miechowie
Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Warszawie w dniu 8.05.1996r i od tego momentu mogła rozpocząć pełną działalność. Ponieważ zarejestrowano również regulamin działalności gospodarczej, mogła ją również w majestacie prawa rozpocząć.


   Dwudziestego trzeciego marca 1996r. mieszkańcy Miechowa byli świadkami ważnego wydarzenia. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta podjęto bardzo serdecznie i uroczyście Jego Eminencję Najdostojniejszego Kardynała CARLO FURNO., diakona Najświętszego Serca Chrystusa Króla, Wielkiego Mistrza Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie wraz z towarzyszącymi osobami. Okazją do spotkania był wcześniej złożony wniosek prezesa “Miechowskiego Towarzystwa 1163 Roku" dr Jana Włudarczyka o nadanie Dostojnemu Gościowi tytułu Honorowego Obywatela naszego miasta. Propozycję jednogłośnie poparli Zarząd Gminy i Miasta i Rada Miejska.
Przybyłe osobistości witali i podejmowali gospodarze Miechowa - przewodniczący Rady Miejskiej i Przewodniczący rady Fundatorów Fundacji Ziemi Miechowskiej Jarosław Kwiatek , burmistrz Jerzy Muszyński, radni i przedstawiciele różnych środowisk naszego grodu. Wśród gości byli: Wojewoda Kielecki pan Zygmunt Szopa, ksiądz biskup Kazimierz Ryczan - Ordynariusz Diecezji Kieleckiej , ksiądz biskup Mieczysław Jaworski, ksiądz profesor Andrzej Feliks Dziuba - kierownik Sekretariatu Prymasa Polski, ksiądz profesor Marian Florczyk - rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, ksiądz prałat Władysław Wyszowadzki z Londynu.
Warto nadmienić, ze w najbliższym otoczeniu Jego Eminencji znaleźli się m.in. gubernator generalny Zakonu Ludovico Carducci Artensio, kanclerz Zakonu - generał Feruccio Ferarrari i dr Aldo Bowa - reprezentant zwierzchnictwa północnych Włoch. Nie zabrakło gospodarzy parafii miechowskiej: ks. infułata Stanisława Wesołowskiego i obecnego proboszcza kanonika Jerzego Gredki. W efektownej oprawie plastycznej sali, po wprowadzeniu sztandaru Rady Miejskiej, po odegraniu przez strażaków hejnału i wykonaniu hymnu “Gaude Mater Polonia" przez uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wygłoszone okolicznościowe mowy. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Kwiatek powitał i przedstawił Szanownego Gościa oraz osobistości z kraju i z zagranicy, zaś pani mgr Teresa Suss przestawiła w języku francuskim historię Zakonu Bożogrobców Miechowskich.
W kulminacyjnym punkcie uroczystości burmistrz miasta Jerzy Muszyński odczytał w językach - polskim i łacińskim akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Miechowa Jego Eminencji Kardynałowi Carlo Furno po czym wręczył ten dokument utytułowanemu dostojnikowi W uzasadnieniu decyzji burmistrz m. in. powiedział: „... Generałowie Zakonu Grobu Bożego zawsze należeli do najznamienitszych obywateli miasta Miechowa, a także i naszego kraju. W osobie waszej Eminencji widzimy kontynuatora wspaniałej historii i tradycji bożogrobców, naszej ziemi i naszego miasta. Osoba Waszej Eminencji łączy w naszym odczuciu przeszłość bożogrobców z teraźniejszością. Jesteśmy zaszczyceni mogąc nadać Jego Eminencji tytuł Honorowego Obywatela Miasta Miechowa. Będziemy wdzięczni za przyjęcie tego tytułu, który wypływa z głębi naszych serc i cieszymy się, że tak znamienita osoba powiększy grono honorowych obywateli naszego miasta".


   Dwudziestego kwietnia 1996 roku zmarł ks. Stanisław WESOŁOWSKI, wieloletni proboszcz parafii Grobu Bożego w Miechowie (wcześniej w Jędrzejowie i Gołaczewie), prałat, infułat, kanonik Kapituły Wiślickiej, honorowy członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Miechowskiej, Honorowy Obywatel Miasta Miechowa. Trzy dni później w miechowskim kościele odbyła się uroczystość pogrzebowa koncelebrowana przez ks. bp. Mieczysława Jaworskiego. W ostatniej drodze s.p. ks. Infułatowi towarzyszyły tłumy wiernych parafian, przedstawiciele samorządu, poczty sztandarowe szkół, instytucji publicznych, zakładów pracy i różnych organizacji. W imieniu lokalnej społeczności Zmarłego pożegnali: burmistrz Jerzy Muszyński i ks. proboszcz Jerzy Gredka. Po wyprowadzeniu trumny z kościoła i przeniesieniu jej na Rynek, w eskorcie Straży Miejskiej została przewieziona do rodzinnych Wawrzeńczyc k. Krakowa, gdzie po 54 latach kapłaństwa w wieku 82 lat ks Infułat Stanisław Wesołowski spoczął obok swoich bliskich.
Dla upamiętnienia Osoby wieloletniego proboszcza i Jego działalności w miechowskiej świątyni umieszczono okolicznościową tablicę. Treść napisu na niej brzmi:
WIECZNEJ PAMIĘCI KSIĘDZU INFUŁATOWI STANISŁĄWOWI WESOŁOWSKIEMU 1914 - 1996 DUSZPASTERZOWI PARAFII JĘDRZEJÓW, IMIELNO, GOŁACZEWY PROBOSZCZOWI PARAFII MIECHÓW W LATACH 1972-1994 ŻARLIWEMU KAPŁANOWI, NIESTRUDZONEMU ODNOWICIELOWI NASZEGO SANKTUARIUM SPOCZYWAJĄCEMU W RODZINNYCH WAWRZEŃCZYCACH W PIERWSZĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI – WDZIĘCZNI MIECHOWSCY PARAFIANIE ŚWIATŁOŚĆ, KTÓRĄ TAK UKJOCHAŁ ZA ŻYCIA NIECHAJ MU ŚWIECI NA WIEKI

   W dniu 12.08.1996 Zarząd Fundacji podjął uchwałę o nadaniu Złotej Honorowej odznaki FZM osobom:
Zygmunt Szopa - Wojewoda Kielecki
JE ks. Biskup Kazimierz Ryczan - Ordynariusz Kielecki
Anna Śleźnik - dyr. Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Kielcach
Marek Scelina - z-ca dyr. Woj. Zespołu Pomocy Społecznej w Kielcach
ks. Stanisław Słowik - dyrektor „Caritas” diecezji kieleckiej
ks. kanonik Jerzy Gredka - proboszcz Parafii Grobu Bożego w Miechowie
Jacek Bojarowicz - Naczelny Dyrektor Okręgu Dróg Publicznych w Kielcach
Marian Obara - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach
Marek Gębski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
Andrzej Lato - Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
Stanisław Osmenda - rzemieślnik z Miechowa
Stanisław Zieliński - Dyrektor Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Kielcach
Anna Żurek - osoba wspierająca Fundację

   Dzięki inicjatywie miechowskiego samorządu i pomocy władz wojewódzkich w ciągu niespełna rocznej pracy od wcześniej podjętych ustaleń na terenie dawnego powiatowego szpitala, w miejscu jego zrujnowanych obiektów u zbiegu ulic Racławickiej i Szpitalnej w Miechowie uroczyście otwarto CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ. W założeniu inicjatorów pomysłu, którego współautorem była nasza Fundacja, przewodziła myśl aby pierwsze tego typu centrum w województwie kieleckim w sposób kompleksowy świadczyło usługi z zakresu pomocy społecznej dla społeczeństwa Miechowszczyzny i ościennych gmin.
Siedemnastego sierpnia 1996r. ks. Biskup Kazimierz Ryczan poświęcił pierwsze obiekty nowego zespołu - Stację Opieki “Caritas" i Środowiskowy Dom Samopomocy.

   Dziesiątego kwietnia 1996r. papież Jan Paweł II podpisał “breve" - specjalny dokument nadający miechowskiej świątyni tytuł Bazyliki Mniejszej. Nadanie tego zaszczytu dla miejscowego kościoła p. w. Grobu Bożego to wynik wielowiekowej obecności i działalności zakonników spod znaku podwójnego, czerwonego krzyża, dzięki którym Miechów osiągnął status miasta i centrum Grobu Pańskiego w Polsce i Europie. Decyzja papieża to także efekt wieloletnich starań dwóch ostatnich proboszczów miechowskich : ks. infułata Stanisława Wesołowskiego i ks. Jerzego Gredki.
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej, podczas której Kardynał Józef GLEMP - Prymas Polski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Miechowa. Świadkami tego podniosłego wydarzenia byli bardzo licznie zebrani przedstawiciele samorządu, władz wojewódzkich, duchowieństwo, mieszkańcy miasta i gminy, ekipy radiowo-telewizyjne z całej Polski.

   Zarząd Fundacji zgodnie z decyzją Rady Fundatorów postanowił wydać folder reklamujący piękną Ziemię Miechowską. Realizację tego celu powierzono zespołowi redakcyjnemu w składzie: Marek Hołda, Włodzimierz Barczyński. Zbigniew Hołda. W efekcie działania tego zespołu wydano folder "Miechów" oraz komplet pocztówek z widokami miasta i okolic.

   24.03.1998 - Zarzad Fundacji podjął uchwałę o nadaniu Złotej Honorowej odznaki FZM osobom:
Włodzimierz Barczyński, Marian Błeszyński, Stanisław Ciećkiewicz, Feliks Dela, Franciszek Dela, Władysław Depta, Kazimierz Długosz, Marek Hołda, Ernest Kolano, Jarosław Kwiatek, Zbigniew Młyński, Jerzy Muszyński, Zofia Osmenda Wiesław Pajda, Janusz Pawlik, Jan Szostak, Marian Tambor, Maksymilian Węgrzynowicz, Jan Włudarczyk, Marek Włudarczyk, Stanisław Zaczkowski, Leokadia Zakrzewska.

   W przededniu jubileuszu 75-lecia, miechowska książnica otrzymała nowe pomieszczenia w rozbudowanym i zmodernizowanym budynku w centrum miasta przy placu Kościuszki. Oficjalnego otwarcia dokonano 4 czerwca 1998r. w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich, członków lokalnego samorządu, bibliotekarzy, kierowników i dyrektorów placówek kulturalno-oświatowych. Wśród gości byli m. ni: Wicewojewoda Kielecki Maria Zuba, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UW w Kielcach Jerzy Król, dyrektorzy Wojewódzkich Bibliotek Publicznych w Kielcach i Krakowie - Wojciech Szymanowski i Jacek Wojciechowski, przewodniczący RM Jarosław Kwiatek i prezes Fundacji Ziemi Miechowskiej Franciszek Dela.

   Dwudziestego siódmego sierpnia 1998 r. w Miechowie poświęcono i otwarto pierwsze w województwie kieleckim hospicjum - Dom Opieki Terminalnej. Powstało ono w obrębie Centrum Pomocy Społecznej, na miejscu jednego ze zrujnowanych obiektów starego szpitala, obok wcześniej odnowionej przez miechowskich rzemieślników kaplicy szpitalnej. Jego działalność zainaugurowała Msza św. odprawiona przez Biskupa Kieleckiego Kazimierza Ryczana. Wśród gości byli m.in.: ks. Stanisław Słowik - dyrektor kieleckiego "Caritas", Małgorzata Lis - dyrektor Wydziału Zdrowia UW w Kielcach, Anna Śleżnik,- dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Opieki Społecznej, siostry naczelne Zgromadzenia Sióstr Albertynek - Rozalia Piszczek i Renata Bobrowska, były Wojewoda Kielecki Zygmunt Szopa. Burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy zakładów pracy i mieszkańcy Miechowa.

   14.09.1998 - Zarząd Fundacji podjął uchwałę o nadaniu Złotej Honorowej odznaki FZM osobom:
prof. dr hab. Marek Lisiński - prorektor d.s. Nauczania AE w Krakowie
prof. dr hab. Józef Pociecha - prorektor d.s. Ogólnych AE w Krakowie
prof. dr hab. Stanisław Owsiak - prorektor d.s. Nauki AE w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Szromnik - Kierownik Zam. Toku Studiów w Miechowie
mgr Józef Tracz - Dyrektor Administracyjny AE w Krakowie
mecenas Zbigniew Chojnacki
mgr Czesław Idzik - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie
Tadeusz Kmita - Wójt Gminy Gołcza
Adam Samborski - Wójt Gminy Racławice
Marek Szopa - Wójt Gminy Książ Wielki
Jan Żebrak - Wójt Gminy Charsznica

   Z inicjatywy Fundacji Ziemi Miechowskiej i samorządu miechowskiego AKADEMIA EKONOMICZNA w Krakowie utworzyła w naszym mieście ZAMIEJSCOWY TOK STUDIÓW o profilu ekonomicznym w trybie zajęć zaocznych, kończących się licencjatem. Wykłady będą prowadzić pracownicy naukowi krakowskiej uczelni w odpowiednio zaadaptowanych pomieszczeniach Miechowskiego Domu Kultury. W przyszłości docelową siedzibą nowego oddziału uczelni zostanie zabytkowy „Dom Generałów" w obrębie kompleksu bazyliki Grobu Bożego, Studia rozpoczęło 150 studentów, głównie z terenu Miechowszczyzny i okolicznych gmin.
Pomysł utworzenia wyższej uczelni w Miechowie powstał z potrzeby ułatwienia młodym ludziom, zwłaszcza ze środowisk wiejskich, życiowego startu i dostępu do wiedzy. Po uroczystej Mszy św. w miejscowej bazylice, którą celebrował Ordynariusz w Diecezji Kielecki ks. biskup Kazimierz Ryczan, & dniu 21 września 1998r. w Domu Kultury odbyła się uroczysta inauguracja zajęć w ramach nowo utworzonego Zaocznego Toku Studiów. Rozpoczęciu pierwszego roku akademickiego przewodniczył rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie prot. dr hab. Tadeusz Grabiński, który w okolicznościowym wystąpieniu nawiązał do tradycyjnych związków kulturalnych i historycznych Miechowa z Krakowem. Po oficjalnym otwarciu miechowskiego oddziału krakowskiej uczelni nastąpiła immatrykulacja studentów l roku. Burmistrz Jerzy Muszyński serdecznie podziękował wszystkim dobroczyńcom, dzięki którym nasze miasto pozyskało wyższą uczelnię, a Panu profesorowi Tadeuszowi Grabińskiemu wręczył akt nadania przez Radę Miejską tytułu Honorowego Obywatela Miasta Miechowa za utrwalicie więzi pomiędzy Akademią Ekonomiczną a społecznością Miechowszczyzny.

   24.03.1999 - Zarząd Fundacji podjął uchwałę o nadaniu Złotej Honorowej odznaki FZM osobom:
Bolesław Kot
Zenon Konieczny

   26.09.1999 - delegacja Fundacji Ziemi Miechowskiej w osobach : Jarosław Kwiatek i Franciszek Dela udała się do Rypina na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Rypińskiej, gdzie podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy. Inspiracją tej współpracy jest wspólna historia obu miejscowości a łącznikiem tej historii jest zakon bożogrobców. Porozumienie ułatwi czszególnie:
współpracę pomiędzy placówkami kulturalno-oświatowymi, w szczególności muzeami, bibliotekami, domami kultury, zespołami artystycznymi, wymianę wzajemnych doświadczeń w zakresie pomocy społecznej i ochrony zabytków, organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych, podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć promujących nasze miasta.

   15 lipca 2002 roku odbyły się uroczystości Jubileuszu 200-lecia ostatniej konsekracji miechowskiej świątyni. Uroczystość tę uświetnił zaproszony przez ks. biskupa ordynariusza i proboszcza miechowskiej parafii Nuncjusz Apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk, który celebrował mszę świętą w dniu 3 listopada 2002 kończącą uroczystości jubileuszowe.
Delegacja Fundacji Ziemi Miechowskiej złożyła dary: kielich z grawerowanym napisem - osobisty dar dla Nuncjusza oraz puszkę - dar dla parafii miechowskiej.
Podczas uroczystości osłonięto okolicznościową tablicę z brązu wmurowaną w kruchcie bazyliki.

   Członkowie Zarządu Fundacji mocno zaangażowali się w organizację Muzeum Ziemi Miechowskiej. Znaczny wzrost ruchu pielgrzymkowego jaki obserwujemy w naszym mieście w ostatnich latach spowodował pilną potrzebę szybkiego uruchomienia tej jakże ważnej placówki.
W celu zainteresowania naszymi problemami władz wojewódzkich Zarząd odbył szereg spotkań w Krakowie z pracownikami Wydziału Kultury Sejmiku Małopolskiego a także przedstawicielami Kurii Biskupiej w Kielcach. Został opracowany wstępny projekt założeń programowych dla przyszłego muzeum. Program ten jako jeden z elememntów potrzebnych dla podjęcia działań konkretnych w celu organizacji muzeum został przekazany Staroście miechowskeimu i proboszczowi miejscowej parafii.
Dalsze działania w tym kierunku przejął starosta miechowski w prozumieniu z księdzem proboszczem.

   W celu stworzenia płaszczyzny współdziałania w zakresie tworzenia muzeum, które swoim zasięgiem obejmie tereny powiatu miechowskiego Zarząd Fundacji w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym zorganizował w miejscowej Galerii Sztuki spotkanie z wójtami okolicznych gmin.
W spotkaniu tym uczestniczył ks. dr Andrzej Gliński-Boksiński - duchowny speckalista z zakresu historii sztuki, który przybliżył zebranym problematykę ochrony dóbr kultury i wagę tego zagadnienia dla podtrzymania tradycji.


   W kwietniu 2007 r. Zgromadzenie Fundatorów dokonało wyboru nowych władz fundacji.
W wyniku tych działań powołano nową Radę fundatorów w składzie:
 • Zbigniew Młyński - przewodniczący
 • Zygmunt Szopa - v-ce przewoddniczący
 • Stanisław Zaczkowski
 • Ernest Kolano
 • Janusz Pawlik
 • Franciszek Dela
 • Feliks Dela
 • Jan Włudarczyk
oraz Zarząd:
 • Jerzy Muszyński - Prezes
 • Jarosław Kwiatek - v-ce Prezes
 • Włodzimierz Barczyńśki - v-ce Prezes
 • Zofia Osmenda - Sekretarz
 • Leokadia Zakrzewska - Skarbnik

2008 © Studio Reklamy s.c.