32-200 Miechów, ul.Sienkiewicza 25
fundzm@miech.pl

 
Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji Ziemi Miechowskiej wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności Likwidator Fundacji Ziemi Miechowskiej KRS 0000236910 podaje do publicznej wiadomości, iż Rada Fundatorów w dniu 13 grudnia 2017 r. podjęta Uchwałę nr 1/12/2017, w sprawie otwarcia likwidacji Fundacji Ziemi Miechowskiej. Na likwidatora Fundacji wyznaczono Krzysztofa Góralczyka. Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakwa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 15 stycznia 2018r. W związku z powyższym likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. roku. Zgłoszenie wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres: Plac Tadeusza Kościuszki 7, 32-200 Miechów.

Fundacja Ziemi Miechowskiej powstała w 1995 roku z inicjatywy Jerzego Muszyńskiego, ma na celu wspomaganie opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska i zabytków, rozwoju nauki kultury i sztuki, oświaty i wychowania oraz popieranie przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych.
Pierwszym efektem działalności Fundacji było odnowienie części budynków dawnego szpitala i utworzenie w nich centrum pomocy społecznej i Stacji Opieki "Caritas" - kolejnymi wydanie foldera "Miechów", zorganizowanie kolonii dla dzieci zterenów dotkniętych powodzą, czy otwarcie sklepu - księgarni zmateriałami promującymi Miechów i Ziemię Miechowską.
Jedną zwielu inicjatyw było również utworzenie w Miechowie zamiejscowego toku studiów Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

konto Nr 32 10202892 0000 5102 0017 6370 w PKO Bank Polski SA O/Miechów

2008 © Studio Reklamy s.c.