32-200 Miechów, ul.Sienkiewicza 25
fundzm@miech.pl

 

STATUT FUNDACJI ZIEMI MIECHOWSKIEJ

Tekst jednolity zawierający wszystkie zmiany według stanu po zmianie dokonanej na Zgromadzeniu Fundatorów w dniu 23 kwietnia 2005 r.
Rozdział I - Postanowienia ogólne.

§ 1

Fundacja pod nazwą "Fundacja Ziemi Miechowskiej", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Zbigniewa Młyńskiego, Jerzego Muszyńskiego, Feliksa Delę, Leokadię Zakrzewską, Mariana Tambora, Stanisława Zaczkowskiego, Wiesława Pajdę, Maksymiliana Węgrzynowicza, Jana Szostaka, Kazimierza Długosza, Jarosława Kwiatka, Marka Scelinę, Marka Hołdę, Stanisława Ciećkiewicza, Jana Włudarczyka, Włodzimierza Barczyńskiego, Władysława Deptę, Franciszka Delę, Marka Włudarczyka, Jerzego Gredkę, Mariana Błeszyńskiego, Ernesta Kolano, Zofię Osmendę, Janusza Pawlika i Zygmunta Szopę.
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym, w kancelarii notarialnej w Miechowie, Rynek 3, za numerem repertorium A Nr 1032/97 z dnia 22 lutego 1997 roku działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) i przepisów niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja jest osobą prawną.

§ 3

 • Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.
 • Siedzibą Fundacji jest miasto Miechów.
 • Fundacja może tworzyć swoje oddziały i inne placówki terenowe w kraju i za granicą, a także przystąpić do innych fundacji i spółek.

§ 4

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 5

Znakiem Fundacji jest podwójny krzyż - znak Bożogrobców Miechowskich - wpisany w kształt serca.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na zakres jego działania oraz cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

Rozdział II - Cele, zasady i formy działania Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest:
 • Niesienie pomocy osobom znajdującym się w niedostatku, osobom niesprawnym fizycznie i umysłowo.
 • Udzielanie pomocy Szpitalowi Św. Anny w Miechowie, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miechowie.
 • Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i zabytków.
 • Wspomaganie placówek oświatowych, wychowawczych i kulturalnych.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 • Wspieranie organizacyjne i finansowe zakładów, szpitala oraz ośrodków opieki i pomocy społecznej, placówek oświatowych i kulturalnych na terenie Ziemi Miechowskiej.
 • Finansowanie projektów budowy i modernizacji urządzeń oczyszczających środowisko oraz służących pobieraniu, przesyłaniu i uzdatnianiu wody, sieci wodnokanalizacyjnej, wysypisk śmieci, przetwarzania nieczystości i utylizacji śmieci.
 • Finansowanie działalności mającej na celu ochronę zabytków znajdujących się na terenie Ziemi Miechowskiej, tj projektów ich odbudowy i zagospodarowania.

Rozdział III - Majątek i dochody Fundacji

§ 10

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 5390 (pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) złotych. 2.Z funduszu założycielskiego kwotę 2000 (dwa tysiące) złotych przeznacza się na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą z:
 • Darowizn, spadków i zapisów.
 • Subwencji osób prawnych.
 • Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 • Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości.
 • Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 13

 • Majątek i dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów jej utrzymania.
 • Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.

Rozdział IV - Organy Fundacji

§ 14

 • Organami Fundacji są:
  • Zgromadzenie Fundatorów,
  • Rada Fundatorów,
  • Zarząd Fundacji,
 • Członkowie Zgromadzenia Fundatorów, Rady Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mają prawo domagać się zwrotu wydatków związanych z tą działalnością.
 • Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundatorów i Zarządu Fundacji.
 • Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ich członków, o ile postanowienia szczególne Statutu nie stanowią inaczej.
 • W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 • Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.

§ 15

Zgromadzenie Fundatorów składa się z fundatorów, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundacji.

§ 16

 • Zgromadzenie Fundatorów jest organem opiniująco-doradczym, a w jego skład wchodzą fundatorzy.
 • Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
  • uchwalanie Statutu Fundacji oraz zmiany statutu Fundacji, zmiany celu Fundacji oraz decyzje o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
  • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundatorów,
  • Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Radę Fundatorów, Zarząd Fundacji lub podjętych z własnej inicjatywy,
  • opiniowanie planów pracy i sprawozdań z pracy Rady Fundatorów.

§ 17

 • Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Fundatorów, Zarządu Fundacji lub 2/3 Fundatorów zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
 • Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane co najmniej raz w roku.

§ 18

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy fundatorów, chyba że dla poszczególnych decyzji zastrzeżono w treści niniejszego statutu inną większość i inne kworum .

§ 19

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego, Zgromadzenie Fundatorów powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

§ 20

 • Rada Fundatorów jest organem nadzorczo-kontrolnym.
 • W skład Rady wchodzi 7-9 Fundatorów wybieranych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 3 lat w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 • W toku kadencji Przewodniczący Rady Fundatorów zarządza wybory uzupełniające w razie zmniejszenia się składu Rady poniżej 7 członków. Wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie przewidzianym w punkcie 2.
 • Członkowstwo Rady Fundatorów ustaje z upływem kadencji, a w jej toku - z chwilą odwołania bądź śmierci członka Rady, albo skazania go prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia praw publicznych lub za przestępstwo popełnione z niskich pobudek albo z chęci zysku.
 • Odwołanie członka Rady Fundatorów następuje w przypadku:
  • a)złożenia rezygnacji przez członka Rady,
  • nienależytego sprawowania funkcji członka Rady,
  • istotnego naruszenia postanowień statutu.
 • Zgromadzenie Fundatorów podejmuje zuchwałe o odwołaniu członka Rady bezwzględną większością głosów.

§ 21

 • Rada Fundatorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz jego zastępcę.
 • Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz przewodniczy jej posiedzeniom.
 • Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Fundatorów z własnej inicjatywy nie rzadziej niż dwa razy w roku, zaś w każdym czasie - na wniosek 1/4 członków Rady albo na wniosek Zarządu.
 • W razie niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundatorów pracami Rady kieruje jego zastępca.

§ 22

Do kompetencji Rady Fundatorów należą:
 • Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją.
 • Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
 • Ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji oraz tworzenie i likwidacja jej jednostek gospodarczych.
 • Określenie wartości mienia fundacji, powyżej której do zbycia tego mienia niezbędna jest zgoda Rady Fundatorów.
 • Zatwierdzanie preliminarza kosztów Fundacji.
 • Kontrolowanie i ocenianie co najmniej jeden raz na pół roku całokształtu działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowo-księgowej, wykonanie tego zadania Rada może zlecić zespołowi powołanemu ze swego grona lub odpowiednim instytucjom bądź osobom fizycznym spoza swego grona.
 • Podejmowanie uchwał o połączeniu z inna fundacją oraz o przystąpieniu do spółek.

§ 23

Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 24

 • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jest organem kierującym działalnością Fundacji i reprezentującym ją na zewnątrz.
 • W skład Zarządu wchodzi 5 osób: prezes, 2 wiceprezesów, skarbnik i sekretarz, których funkcję określa Rada Fundatorów.
 • Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy oraz osoby spoza ich grona.
 • Do ustania członkostwa Zarządu i odwołania członka Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 pkt. 4, 5 i 6 statutu.
 • W razie ustania członkostwa Zarządu lub odwołania członka Zarządu należy niezwłocznie uzupełnić skład Zarządu przez powołanie nowych członków.

§ 25

 • Pracami Zarządu kieruje Prezes, który pełni funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do osób zatrudnionych przez Fundację.
 • W razie niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Zarząd powierza jego obowiązki jednemu z wiceprezesów.

§ 26

 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 • Prezes Zarządu zawiadamia przewodniczącego Rady Fundatorów o terminie posiedzenia i jego porządku dziennym najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem.
 • § 27

  Do zadań Zarządu należy:
  • Wykonywanie uchwał rady Fundatorów i składanie jej raz na pół roku, w ciągu miesiąca po zakończeniu półrocza kalendarzowego, sprawozdań ze swej działalności.
  • Bieżące kierowanie działalnością Fundacji.
  • Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
  • Bezpośredni nadzór nad wyodrębnionymi jednostkami gospodarczymi Fundacji.
  • podejmowanie decyzji w sprawie form i środków oraz wysokości pomocy udzielonej przez Fundację.

  § 28

  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu, a w sprawach majątkowych także i Skarbnik.

  § 29

  • Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
  • Decyzję w przedmiocie formy zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia podejmuje Rada Fundatorów.

  § 30

  • Zarząd może utworzyć biuro Fundacji dla zapewnienia obsługi techniczno - administracyjnej i prawnej Fundacji.
  • Biurem kieruje Prezes Zarządu.

  Rozdział V - Działalność gospodarcza Fundacji

  § 31

  Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje działalność handlowa polegającą na prowadzeniu księgarni, sklepu z pamiątkami i dewocjonaliami.

  § 32

  • Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
  • Nadzór nad działalnością gospodarczą Fundacji sprawuje Zarząd.
  • Działalnością gospodarczą kieruje bezpośrednio Prezes Zarządu bądź kierownik zakładu.
  • Zarząd podejmuje decyzję o ustanowieniu i likwidacji zakładu.
  • Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin uchwalony przez radę Fundatorów.

  Rozdział VI - Zmiana Statutu, zmiana celu Fundacji oraz połączenie z inną fundacją

  § 33

  Decyzję w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, zmiany celu Fundacji oraz decyzje o połączeniu Fundacji z inną fundacją o zbieżnych lub pokrewnych celach podejmuje Zgromadzenie Fundatorów na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy fundatorów.”

  Rozdział VII - Postanowienia końcowe

  § 34

  • Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  • Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 jej członków.

  § 35

  Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz Miasta i Gminy Miechów z przeznaczeniem na cele określone w §7 statutu.

  § 36

  Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

2008 © Studio Reklamy s.c.